• Klauzula RODO

    • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

      1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z siedzibą  w Jackowie, Jacków 21;

      2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: jacek.siedlec@op.pl;

     3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych;

     4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

     5.  Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

     6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

      7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
     8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne. 

      

  • Pliki PDF